Logos

10 pixel silver border

15 pixel white border

original – thin white line top and bottom

Foundation